Základní ustanovení


Tyto obecné obchodní podmínky upravují práva a povinosti zmluvních stran plynoucí z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

    Anton Straka - Destra,
    Centrum 1 39/95
    01841 Dubnica nad Váhom
    IČO: 43078389
    DIČ: SK1073894470
   

    telefon:+421905182424

    zapsán v OR vedeném Okresním soudem Trenčín
    č. ŽP - C/2006/01010-2/CR1
    č. živnostenského registru 350-22506

    dál jenom "prodávající")

    a kupujícím, které předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
    
    Vymezení základních pojmů
    
    prodávající - provozovatel internetového obchodu www.stropni-ventilator.cz
    kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodejcem
    zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.stropni-ventilator.cz
    objednávka - kupní smlouva na základě které je realizován prodaj zboží
    
    Objednávka - kupní smlouva
    
    Objednávka vzniká na základě jejího stvrzení během procesu objednávání zboží v internetovém obchodě kliknutím na tlačítko   "odeslat objednávku".
    Kupující odesláním objednávky prodejci potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu
              www.stropni-ventilator.cz
    - odeslání objednávky bez tohoto potvrzení není možné.
    Obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí realizované objednávky, tedy kupní smlouvy.
    
    Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.stropni-ventilator.cz je katalogem dodávaného zboží
    a prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všeho uvedeného zboží.
    
    Prodejce je povinen informovat kupujícího ve lhůtě 3 pracovních dnů od odoslání objednávky o stavu jeho objednávky.

    Cena  
    
    V internetovém obchodě www.stropni-ventilator.cz  jsou všechny ceny uváděné jako maloobchodní a jsou konečné.

    Prodejce není plátce DPH.
    
    Platební podmínky
    
    Preferovaným spůsobem platby je  bankovní převod, PayPal anebo dobírka.

    U tohoto spůsobu platby neúčtujeme k ceně objednávky žádný spracovatelský poplatek.
    
    Dodací podmínky
    
    Objednané zboží Vám bude doručeno Českou poštou.

    Poštovné je  220 czk za balík.

    Odstoupení od smlouvy
    
    Kupujúci má právo stornovat  objednávku do  24  hodin od jejího potvrzení.
    
    V smyslu ustanovení  zákona o ochraně spotřebitele má zákazník právo na odstoupení od smlouvy  bez uvedení důvodu do 14  dnů ode dne převzetí  zboží,     přičemž je nevyhnutné, aby písemné oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy bylo podáno na poště nejpozději v poslední den lhůty.

     Prodejce zboží překontroluje, pokud bylo zboží vráceno nepoškozeno a neopotřebováno,
     vrátí Prodejce Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží včetně nejlevnějšího způsobu dopravy ve lhůte do 15 dní od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to   bankovním převodem na účet Kupujícího.
     Pokud by bylo vrácené zboží jakkoli poškozeno nebo opotřebováno, vyhrazuje si Prodejce právo na náhradu škody.
    
    Záruční podmínky a reklamace
    
    Na všechno zboží prodejce poskytuje zákazníkovi zákonem stanovenou záruční lhůtu 24 měsíců.
    Záruka začíná plynout dnem převzetí výrobku spotřebitelem.
    Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. V případě zjištění mechanického poškození obalu výrobku,
    je kupující povinen skontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.
    Zodpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
    Na základě zhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavřetí škodové události s dopravcem poskytnuta priměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
    Prodejce zodpovídá za všechny chyby výrobku, ktoré mělo zboží při převzetí kupujícím anebo které se objeví v průběhu záruční lhůty.
    Tato zodpovědnost se nevztahuje na chyby spůsobené nešetrným nakládáním, mechanickým poškozením výrobku.
    Se záruky jsou vyňaty taktéž chyby spůsobené živelnou pohromou, anebo nesprávným používáním výrobku.
    Nárok na uplatnění záruky u prodejce zaniká:
    - nepředložením dokladu o zaplacení
    - neoznámením zjevných vad při převzetí zboží
    - uplynutím záruční lhůty zboží
    - mechanickým poškozením zboží spůsobeným kupujícím
    - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlyvy přirozenému prostředí
    - neodborným zacházením, obsluhou, anebo zanedbáním péče o zboží
    - poškozením zboží nadměrným zatížením, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami,  technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
    - poškozením zboží neodvratitelnými anebo nepředvídatelnými událostmi
    - poškodením tovaru náhodnou skazou
    - neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou,
 
    Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.